Saturday, March 03, 2007

How about some "ASSICONS?"

Here goes:
(_!_) a regular ass
(__!__) a fat ass
(!) a tight ass
(_*_) a sore ass
{_!_} a swishy ass
(_o_) an ass that's been around
(_x_) kiss my ass
(_X_) leave my ass alone
(_zzz_) a tired ass
(_E=mc2_) a smart ass
(_$_) Money coming out of his ass
(_?_) Dumb Ass

No comments: